Prawo rodzinne w Lublinie

Jedną z gałęzi działalności kancelarii adwokat Agaty Skwarcz jest prawo rodzinne. Zapewniamy kompleksowe porady oraz pomoc prawną w zakresie tematyki rodzinnej, w tym kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw, w tym o pomocy społecznej. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach sądowych: rozwodowych, o alimenty czy też związanych z władzą rodzicielską.

Zapewniamy merytoryczne wsparcie na każdym etapie postępowania - od momentu złożenia wniosku lub pozwu, przez reprezentację w trakcie rozpraw, aż po ewentualne zaskarżanie rozstrzygnięć sądu. Ponadto, oferujemy bieżącą pomoc prawną - na przykład, w trakcie konstruowania wniosków, składania zażaleń i innych czynności sądowych lub urzędowych.

Sprawy o separacje - Lublin

Katalog prowadzonych przez kancelarię adwokat Agaty Skwarcz spraw jest obszerny. Obejmuje zarówno sprawy o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich, jak również sprawy o rozwód, separację czy ustalenie pochodzenia dziecka. Pomagamy w trakcie sporów o świadczenia rodzinne i zapewniamy pomoc prawną podczas spraw o ustalenie pochodzenia dziecka.

Sprawy z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego to dziedzina w prawie wyjątkowa. W działaniach kancelarii dbamy przede wszystkim o dobro naszych klientów, zapewniając nie tylko merytoryczną pomoc prawną, lecz również osobiste zaangażowanie w prowadzone postępowanie, co przynosi pozytywne efekty.

Powództwo o alimenty - Lublin

Sytuacja, gdy jedno z rodziców przestaje uczestniczyć w utrzymaniu dziecka potrafi być ciosem dla domowego budżetu. Bardzo często taki spór między rodzicami negatywnie wpływa na sytuację materialną dziecka. Prawo pozwala na wystąpienie do sądu o alimenty od rodzica, który nie chce dobrowolnie uczestniczyć w utrzymaniu dziecka.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w zakresie spraw o alimenty. Nasza pomoc obejmuje zarówno podstawowe kroki, jak napisanie pozwu o alimenty, jak również reprezentację na rozprawach. Oprócz tego, oferujemy bieżące wsparcie i porady prawne, a także pomoc przy tworzeniu zażaleń i apelacji, gdyby decyzja sądu okazała się niekorzystna dla klientów kancelarii.

Rozwód - Adwokat Lubelskie

Specjalizujemy się także w sprawach rozwodowych. Pomagamy w trakcie postępowania związanego z orzekaniem o winie czy też separacji. Zapewniamy także fachową pomoc na każdym etapie spraw o rozwód - obok bieżącego doradztwa prawnego, pomagamy też przy tworzeniu pism oraz reprezentujemy naszych klientów w sądzie.

Rozumiemy potrzeby naszych klientów

Prawo rodzinne wymaga ogromnej delikatności i zrozumienia potrzeb klienta. Każda sprawa poprzedzona jest dokładną analizą sytuacji oraz wynikających z niej konsekwencji. Emocjonalne zaangażowanie oraz ogromna doza uwagi do potrzeb klienta pozwalają nam udzielać merytorycznego wsparcia na każdym etapie.

W obrębie prawa rodzinnego oferuję pomoc we wszystkich rodzajach spraw rozpoznawanych przez sądy rodzinne:

 • sprawy o rozwód i separację
 • powództwa o ustalenie pochodzenia dziecka (ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa)
 • powództwa o alimenty (w tym: podwyższenie i obniżenie alimentów, ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego)
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie miejsca pobytu (zamieszkania dziecka)
 • sprawy związane z kontaktami z małoletnimi dziećmi (ustalenie kontaktów, zmiany postanowień ustalających kontakty, egzekucja kontaktów)
 • sprawy o zmianę wyroków i postanowień z zakresu prawa rodzinnego (w tym wyroków rozwodowych)
 • sprawy o przysposobienie (także rozwiązanie przysposobienia)
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe
 • sprawy o ustanowienie opieki i kurateli
 • zniesienie wspólności majątkowej i podział majątku
 • wydanie dziecka w związku z uprowadzeniem zagranicznym w trybie Konwencji haskiej

W ramach zaprezentowanego katalogu rodzaju spraw oferuję ich kompleksowe prowadzenie (pozew/wniosek, reprezentacja na rozprawach, ewentualne zaskarżanie postanowień wydanych w toku postępowania, bieżące doradztwo), a także pomoc doraźną na każdym z etapów postępowania (pomoc w konstruowaniu pozwu/wniosku, zażalenia na zabezpieczenie np. kontaktów, alimentów, apelacji). Rozumiem także wyjątkowość potrzeb klienta w sprawie rodzinnej – dokładna analiza sytuacji, emocjonalne zaangażowanie i wychodzę naprzeciw z dużą uwagą oraz merytorycznymi propozycjami uwzględniającymi konsekwencje podjętych działań.