Prawo medyczne w Lublinie

W ramach świadczonych usług oferuję także pomoc w zakresie prawa medycznego. Obszar działalności adwokata zakreślony tą dziedziną obejmuje pomoc i reprezentowanie interesów klienta w sprawach zaistniałych na polu medycyny, a których konsekwencje są daleko idące. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, których przedmiotem jest błąd w sztuce bądź zabieg medyczny bez zgody pacjenta. W tych sprawach reprezentuję zarówno podmioty udzielające świadczeń medycznych (lekarzy, lekarzy dentystów, zakłady opieki zdrowotnej), jak i pacjentów. Skutkiem ustalenia odpowiedzialności w powyższych kwestiach jest odpowiedzialność odszkodowawcza – oferuję prowadzenie spraw cywilnych o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę, a także pomoc w konstruowaniu roszczeń i weryfikowaniu opinii biegłych przedkładanych w sprawach sądowych.

Prowadzę także sprawy, których przedmiotem jest dochodzenie odszkodowań za naruszenie praw pacjenta wynikających z norm prawa – prawa do intymności i godności, do poszanowania życia rodzinnego, do informacji, do poufności informacji związanych ze stanem zdrowia.

W obszarze prawa medycznego reprezentuję także strony w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – na wszystkich etapach postępowania (wniosek o wszczęcie postępowania o ustalenie zdarzenia medycznego, udział w posiedzeniach komisji, sporządzenie środków zaskarżenia orzeczeń komisji).