Prawo cywilne w Lublinie

W ramach gałęzi prawa cywilnego oferuję pomoc we wszystkich formach dochodzenia roszczeń i praw – w postępowaniu przedsądowym (mediacje, negocjacje) oraz w postępowaniu sądowym. Reprezentowanie stron postępowania obejmuje udział w postępowaniu procesowym oraz nieprocesowym. Końcowo oferuję pomoc w egzekucji wykonalnych orzeczeń sądów.

Jako pełnomocnik w sprawie cywilnej prowadzę sprawy o zapłatę należności (z umów i pozaumowne), a także sprawy z zakresu prawa rzeczowego (w tym: zasiedzenie, droga konieczna, rozgraniczenie nieruchomości), spadkowego (w tym: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku), wieczystoksięgowego (w tym: uzgodnienie treści księgi wieczystej, wpis w księdze wieczystej, sprostowanie wpisu). Pomoc adwokacka polega w takich sprawach na sporządzeniu pisma wszczynającego postępowanie (pozew lub wniosek), zgromadzeniu materiału dowodowego, reprezentacji strony przed sądem, sporządzaniu pism w toku postępowania.

W obszarze prawa cywilnego świadczę także pomoc w postępowaniu związanym z dochodzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia od podmiotów zobowiązanych.

W postępowaniu egzekucyjnym oferuję reprezentację zarówno wierzyciela, jak i dłużnika – uzyskanie tytułu wykonawczego, wszczęcie egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjne, skarga na czynność komornika.

Świadczę także pomoc prawną w postaci konsultacji i porad prawnych we wskazanym zakresie.