Prawo pracy w Lublinie

W obszarze prawa pracy oferuję pomoc prawną we wszelkich sprawach (cywilnych i pozostałych) wynikających ze stosunku pracy występując po obu zainteresowanych stronach – zarówno pracodawcy jak i pracownika. Prowadzę sprawy z zakresu prawa pracy: o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy, o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, dotyczących kar porządkowych (odwołanie od kary porządkowej) i świadectwa pracy (sprostowanie świadectwa pracy), o zapłatę (kar umownych, zaległych wynagrodzeń np. za godziny nadliczbowe, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop), a także sprawy ustalające stosunek pracy w przypadku braku umowy o pracę, ustalające rzeczywistą formę zatrudnienia i jego wymiar czasowy.

Dostrzegam także potrzebę negocjacji w stosunkach pracowniczych na etapie przedsądowym, która często pozwala ominąć czasochłonny i kosztowny proces. W tym zakresie oferuję pomoc w toku negocjacji, konsultowanie treści ugody, wskazanie sposobów realizacji zawartych ugód i porozumień.

Pomagam także pracownikom dotkniętym problemem mobbingu w miejscu pracy w realizacji ich uprawnień.

Zakres usług oferowanych pracodawcom, poza sporami sądowymi, obejmuje tworzenie projektów umów o pracę, wypowiedzeń, konsultowanie zasadności wypowiedzeń i ich formy, konsultowanie doboru pracowników do wypowiedzenia umowy o pracę.