Prawo pracy, administracyjne, cywilne, karne i rodzinne


Kancelaria adwokacka adwokat Agaty Skwarcz w Lublinie oferuje pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego (powództwo o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, postępowanie egzekucyjne), jak również prawa rodzinnego (sprawy o rozwód i separację, powództwo o alimenty, podział majątku) oraz karnego (obrona podejrzanego, oskarżonego, reprezentowanie pokrzywdzonego).

Kompleksowa obsługa prawna obejmuje również sprawy dotyczące reprezentowania interesów oraz doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa pracy (powództwa o odszkodowanie, zapłata roszczeń ze stosunku pracy, przywrócenie do pracy, mobbing) i prawa administracyjnego (odwołania od decyzji organów administracyjnych).

Dochodzenie odszkodowań

Kancelaria specjalizuje się również w skutecznym dochodzeniu odszkodowań w sprawach dotyczących prawa medycznego. W ramach świadczonych usług możliwa jest reprezentacja przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach medycznych  oraz dochodzenie odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku błędu lekarskiego.

Kancelaria oferuje pomoc prawną – obronę, reprezentowanie interesów oraz doradztwo w następujących rodzajach spraw:

Prawo karne

 • obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego prokuratorskiego, policyjnego oraz innych organów
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym oraz obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego
 • wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie oskarżyciela prywatnego
 • wnoszenie subsydiarnych aktów oskarżenia
 • wnoszenie zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania
 • wnioskowanie o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • obrona w postępowaniu przyspieszonym

Prawo cywilne

 • powództwa o zapłatę
 • powództwa i wnioski z zakresu prawa rzeczowego (zasiedzenie, posiadanie, droga konieczna i inne służebności, postępowanie wieczystoksięgowe)
 • powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sporządzanie projektów umów
 • reprezentowanie interesów stron w postępowaniu spadkowym (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku)
 • postępowanie egzekucyjne (wszczęcie egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjne, skarga na czynność komornika)

Prawo rodzinne

Kancelaria adwokacka adwokat Agaty Skwarcz prowadzi sprawy o rozwód i separację z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie i Sądu Okręgowego w Zamościu. Duże doświadczenie pozwala na prowadzenie spraw w sposób kompleksowy i rzetelny. Pozew o rozwód oraz pozew o separację sporządzamy zarówno z orzeczeniem o winie, jak i bez (tzw. zgodny rozwód). W przypadku małżeństw, które mają małoletnie dzieci, orzeczenie w sprawie rozwodowej dotyczy także przyznania władzy rodzicielskiej wraz z ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów oraz alimentów.

Sprawy o separację i rozwódadwokat z Lublina

Wiele przeprowadzonych spraw z zakresu prawa rodzinnego i bogate doświadczenie pozwalają naszej kancelarii adwokackiej na reprezentowanie Klientów w sposób satysfakcjonujący z efektów postępowania. W ramach prowadzenia spraw o rozwód i separację zapewniamy obsługę postępowań zabezpieczających na czas trwania procesu – udzielenie zabezpieczenia alimentów oraz kontaktów. Oferujemy także wsparcie w zakresie wskazania sądowi rozwodowemu materiału dowodowego i sposobu jego gromadzenia dla uzyskania jak najkorzystniejszego orzeczenia.

 • powództwa o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • powództwa o alimenty (w tym: podwyższenie i obniżenie alimentów, ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego)
 • zniesienie wspólności majątkowej i podział majątku
 • wydanie dziecka w związku z uprowadzeniem zagranicznym w trybie Konwencji haskiej

Prawo pracy

 • powództwa o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • powództwa o przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
 • powództwa o zapłatę wszelkich roszczeń ze stosunku pracy (w tym wynagrodzenie za godziny nadliczbowe)
 • sprzeciwy od kary porządkowej
 • reprezentowanie stron w sprawach nadużyć w stosunku pracy (w tym mobbing)

Prawo medyczne

 • obrona w postępowaniu karnym o błąd w sztuce medycznej, przeprowadzenie zabiegu medycznego bez zgody pacjenta, zaniechanie, nieudzielenie pomocy
 • reprezentacja w postępowaniu dyscyplinarnym przed sądami korporacyjnymi
 • dochodzenie odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku błędu lekarskiego
 • dochodzenie odszkodowań przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie interesów stron w postępowaniu przed organem administracji publicznej
 • odwołania od decyzji organów administracyjnych
 • skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

W zakresie spraw rodzinnych (np. rozwód i sprawy pokrewne) poza Lubinem prowadzimy także sprawy na terenie Polski południowo-wschodniej.